Algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden

Downloaden onderstaande voorwaarden in PDF-formaat: Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1. De overeenkomst: elke overeenkomst waarbij R-eBus goederen en diensten van welke aard ook levert of verricht.
1.2. De Klant: de afnemer van de in het vorige lid genoemde goederen en/of diensten.
1.3. Website: Een door R-eBus ontwikkelde homepage met vervolgpagina's bevattende tekst en/of beeld en/of geluid en/of ander voor World Wide Web-browsers interpreteerbaar materiaal (zoals: tekstbestanden, grafische bestanden, interpreteerbare scripts, executeerbare codes, al dan niet aangeleverd door De Klant) geschikt voor computerverwerking en geschikt voor opname en verwerking in genoemde homepage en vervolgpagina's en door R-eBus ontwikkelde modulaire componenten die een specifieke functionaliteit aan de website toevoegen (verder: modulen).
1.4. De levering door R-eBus van de website geschiedt door het in de macht van De Klant brengen van een cd-rom dan wel een andere gegevensdrager met daarop de in het vorige lid genoemde website exclusief de broncode van de in artikel 1.3 bedoelde modulen,als voor een browser interpreteerbaar bestand dan wel door publicatie op het world wide web (de website kan door elke gangbare browser opgevraagd worden).
1.5. Programmatuur: alle door R-eBus ontwikkelde software voor zover deze niet onder het genoemde begrip website valt.
1.6. Dienstverlening: advisering (juridisch, marketingtechnisch of anderszins), het geven van opleiding of andere ondersteunende werkzaamheden.


2. Aanbieding en overeenkomst
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij R-eBus goederen en/of diensten van welke aard ook aan De Klant levert. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk (e-mail hier niet onder begrepen) zijn overeengekomen
2.2.In deze algemene voorwaarden zal aan de wederpartij/opdrachtgever/afnemer worden gerefereerd als "De Klant".
2.3. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van De Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt elke overeenkomst voor onderhoud van een website aangegaan voor één jaar. De overeenkomst wordt ieder jaar stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd.


3. Prijs en betaling
3.1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief belasting op toegevoegde waarde (BTW).
3.2. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door De Klant te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat R-eBus gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van tenminste 30 dagen de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
3.3.Alle facturen zullen door De Klant worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum.
3.4. Indien De Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal De Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien De Klant nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval De Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.


4. Voorbehoud van eigendom en rechten
4.1. Alle aan De Klant geleverde zaken blijven eigendom van R-eBus, totdat alle bedragen die De Klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan R-eBus zijn voldaan.
4.2. Rechten worden aan De Klant steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat De Klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.


5. Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding
5.1. Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

6. Risico
6.1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op De Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van De Klant of van een door De Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

7. Rechten van intellectuele of industriële eigendom en geheimhouding
7.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde websites, programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij R-eBus of diens licentiegevers. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de websites, programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
7.2. De Klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van R-eBus of diens licentiegevers kunnen bevatten. De Klant verbindt zich, programmatuur, apparatuur en materialen waarvan De Klant zou moeten vermoeden dat deze vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen bevatten, geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van De Klant die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
7.3. Het is De Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de websites, programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.


8. Medewerking door De Klant
8.1. De Klant zal R-eBus steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
8.2. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door R-eBus te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
8.3. Indien is overeengekomen dat De Klant programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
8.4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van R-eBus staan of indien De Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft R-eBus in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
8.5. Ingeval R-eBus op de locatie van De Klant werkzaamheden verrichten, zal De Klant kosteloos voor R-eBus in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals -indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen. De Klant vrijwaart R-eBus van aanspraken van derden, R-eBus daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van De Klant of van onveilige situaties in diens organisatie.


9. Logo op websites en programmatuur
9.1. R-eBus heeft het recht om op de door haar ontwikkelde websites, pagina's en programmatuur het R-eBus logo te plaatsen, voorafgegaan door de tekst:"Webdesign R-eBus".
9.2. R-eBus heeft niet het recht de in het vorige lid genoemde logo en tekst te verwijderen dan wel onzichtbaar te maken.
9.3. Het is De Klant niet toegestaan op de door R-eBus ontwikkelde websites en andere programmatuur een logo of enige tekst of afbeelding dan wel enig geluidsbestand te plaatsen waardoor de indruk gewekt wordt dat de website of andere programmatuur door een andere onderneming of instelling of persoon dan R-eBus is gemaakt of ontwikkeld.


10. Leveringstermijnen
10.1. Alle door R-eBus genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan R-eBus bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt R-eBus echter niet in verzuim. R-eBus is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1. R-eBus is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet of niet goed functioneren van enige website of onderdeel hiervan of van de door haar ontwikkelde programmatuur dan wel een door haar aangeboden dienst, tenzij sprake is van grove nalatigheid. Voor zover R-eBus aansprakelijk mocht zijn voor enige schade is haar aansprakelijkheid altijd beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
11.2. Aansprakelijkheid van R-eBus voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.3. R-eBus is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet of niet goed functioneren van enige dienst verricht door derden, zoals webhosting, webcounters of domeinregistratie, noch voor het niet of niet goed functioneren van enige programmatuur ter beschikking gesteld of ontwikkeld door een derde. Dit beding is onverminderd van toepassing indien De Klant niet op de hoogte is van het feit dat de betreffende dienst door een derde is uitgevoerd of de betreffende programmatuur door een derde ter beschikking is gesteld of ontwikkeld.
11.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat De Klant de schade binnen drie dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij R-eBus meldt.
11.5. De Klant vrijwaart R-eBus voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door De Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door R-eBus geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen.
11.6. De Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan R-eBus van apparatuur, programmatuur of tekst-, beeld-, of geluidsmaterialen met het doel van gebruik of bewerking en De Klant vrijwaart R-eBus tegen elke actie welke is gebaseerd op enige inbreuk op rechten van derden.


12. Overmacht
12.1. R-eBus is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers of andere derden zoals providers of designers.
12.2. Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.


13. Wijziging en meerwerk
13.1. Indien R-eBus op verzoek of met voorafgaande instemming van De Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door De Klant aan R-eBus worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van R-eBus. R-eBus is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

14. Acceptatie website
14.1. Vanaf het moment dat de website aan De Klant wordt aangeboden vangt de acceptatieperiode aan. Gedurende deze acceptatieperiode zal de website door De Klant worden getest. De acceptatieperiode bestaat uit:
a. een testperiode van maximaal één week, waarin De Klant de website zal testen; gevolgd door
b. een herstelperiode van maximaal twee weken waarin R-eBus eventuele onvolkomenheden zal herstellen; gevolgd door
c. een testperiode van maximaal één week, waarin De Klant de website opnieuw zal testen.
14.2. Partijen zullen overleggen omtrent door De Klant geconstateerde onvolkomenheden. R-eBus zal zich inspannen om de eventuele onvolkomenheden zo spoedig mogelijk te herstellen.
14.3. De website wordt geacht door De Klant geaccepteerd te zijn:- als De Klant dit schriftelijk aan R-eBus heeft laten weten, eventueel onder opgave van onvolkomenheden, die nog hersteld dienen te worden ('voorwaardelijke acceptatie'); hetzij- na verloop van een periode van 3 weken na de datum van oplevering, tenzij De Klant R-eBus schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zodanige onvolkomenheden, dat de website niet geaccepteerd kan worden); hetzij- na afloop van de testperiode bedoeld in lid 2 onder c, tenzij De Klant R-eBus schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zodanige onvolkomenheden, dat de website niet geaccepteerd kan worden.
14.4. Indien De Klant vóór het moment van acceptatie de website gebruikt voor productieve of operationele doeleinden, geldt - in afwijking van het bovenstaande - de website als geaccepteerd vanaf het moment van dat gebruik.
14.5. In het geval van een voorwaardelijke acceptatie zal R-eBus zich inspannen om de door De Klant geconstateerde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
14.6. Acceptatie van de website mag niet worden onthouden op grond van kleine fouten (fouten die operationele of productieve ingebruikname van de website redelijkerwijs niet in de weg staan).


15. Dienstverlening
15.1. R-eBus zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met De Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
15.2. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is R-eBus gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat De Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
15.3. R-eBus is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform de overeengekomen tarieven.
15.4. Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal R-eBus steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.


16. Ontwikkeling van programmatuur
16.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. R-eBus zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door De Klant te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan De Klant instaat.
16.2. R-eBus is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat De Klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
16.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 verkrijgt De Klant het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan De Klant ter beschikking worden gesteld en is De Klant gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.


17. Aflevering, installatie en acceptatie programmatuur
17.1. R-eBus zal de te ontwikkelen programmatuur aan De Klant conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door R-eBus uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.
17.2. Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door R-eBus uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het De Klant niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.
17.3. De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd: a. indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door R-eBus uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel b. indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode. In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien De Klant daarvan vóór het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
17.4. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal De Klant R-eBus hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
17.5. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de bevat, zal De Klant R-eBus uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. R-eBus zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij R-eBus gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
17.6. Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van R-eBus om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 26, indien toepasselijk, te herstellen.
17.7. Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.


18. Beveiliging en reservekopie
18.1. Het is R-eBus toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien R-eBus door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het De Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat De Klant niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal R-eBus op verzoek van De Klant een reservekopie van de programmatuur aan De Klant ter beschikking stellen.
18.2. Behoudens het geval dat R-eBus een reservekopie van de programmatuur aan De Klant ter beschikking stelt, heeft De Klant het recht één reservekopie van de programmatuur aan te houden. Onder reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.


19. Verbetering fouten in programmatuur
19.1. Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is De Klant gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan.
19.2. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door R-eBus schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. De Klant is gehouden van fouten onverwijld melding aan R-eBus te maken.


20. Interoperabiliteit
20.1. Indien De Klant programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt dan wel als De Klant het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door R-eBus ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal De Klant R-eBus schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. R-eBus zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of De Klant de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door De Klant eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.

21. Gebruik van programmatuur
21.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 verleent R-eBus De Klant het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. De Klant zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van De Klant uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
21.2. De programmatuur mag door De Klant uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen gelden de verwerkingseenheid van De Klant waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.
21.3. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is De Klant niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van De Klant gebruikt. De Klant zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden ('timesharing'). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan De Klant ter beschikking gesteld.
21.4. Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal De Klant alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan R-eBus retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat De Klant bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal De Klant van zodanige vernietiging R-eBus onverwijld schriftelijk melding maken.


22. Aflevering, installatie en acceptatie programmatuur
22.1. R-eBus zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan De Klant afleveren en, indien een door R-eBus uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij De Klant installeren.
22.2. Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde in de artikelen 4.1 tot en met 4.8 van overeenkomstige toepassing.
22.3. Indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen, aanvaardt De Klant de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, onverminderd de verplichtingen van R-eBus ingevolge de garantie van artikel 19.


23. Garantie programmatuur
23.1. Gedurende een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, drie maanden na acceptatie, zal R-eBus naar beste vermogen eventuele fouten in de programmatuur herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij R-eBus zijn gemeld. R-eBus garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Het herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van De Klant is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval R-eBus zijn gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen. R-eBus kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van De Klant of van andere niet aan R-eBus toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld.
23.2. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.
23.3. De garantieverplichting vervalt indien De Klant zonder schriftelijke toestemming van R-eBus wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen.
23.4. Herstel van fouten zal geschieden op een door R-eBus te bepalen locatie. R-eBus is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
23.5. Na afloop van de in dit artikel bedoelde garantieperiode is R-eBus niet gehouden eventuele fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhouds-overeenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.


24. Onderhoud programmatuur
24.1. Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal De Klant overeenkomstig de gebruikelijke procedures van R-eBus geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan R-eBus melden. Na ontvangst van de melding zal R-eBus naar beste vermogen de fouten trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door R-eBus te bepalen wijze en termijn aan De Klant ter beschikking worden gesteld. R-eBus is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
24.2. R-eBus garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
24.3. R-eBus kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan R-eBus toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan R-eBus is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud. Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal R-eBus bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan De Klant ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is R-eBus niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan R-eBus van De Klant verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met R-eBus aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
24.4. Indien De Klant niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met R-eBus is aangegaan, kan R-eBus door De Klant niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.


25. Beëindiging en wijziging van de overeenkomst
25.1. R-eBus kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien De Klant -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van De Klant wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd alsmede wanneer De Klant in gebreke blijft wat betreft haar verplichtingen welke uit deze overeenkomst voortvloeien. R-eBus zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
25.2. Indien De Klant op het moment van de beëindiging zoals in het vorige lid bedoeld reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die R-eBus vór de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beindiging direct opeisbaar.
25.3. De Klant kan na één jaar de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden.
25.4. Indien De Klant R-eBus hierom verzoekt zal R-eBus binnen een redelijke termijn de functionaliteit van de website wijzigen.
25.5. Indien de in het vorige lid genoemde wijziging betreft het vervangen van een module door een goedkopere of het verwijderen van een module en deze wijziging binnen één jaar na levering van de website wordt doorgevoerd zal De Klant tot het verstrijken van genoemde periode het oorspronkelijk overeengekomen periodiek vervallende bedrag verschuldigd blijven.


26. Export
26.1. Bij export van apparatuur, onderdelen of programmatuur door De Klant zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. De Klant zal R-eBus vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan De Klant toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

27. Boetebeding
27.1. Indien De Klant handelt in strijd met het bepaalde in de artikelen 5, 7 of 9 verbeurt zij een niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van 12.000 EUR per overtreding of voor iedere dag of gedeelte hiervan dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van R-eBus.

28. Toepasselijk recht en geschillen
28.1. Alle geschillen ontstaan uit of verband houdende met overeenkomsten die met R-eBus zijn afgesloten dan wel overeenkomsten die daarmee samenhangen zullen bij uitsluiting worden berecht door de daartoe volgens de regels van de absolute competentie bevoegde rechter van de vestigingsplaats van R-eBus, tenzij deze er de voorkeur aan mocht geven de normale regels van de competentie te volgen.
28.2. Op de rechtsverhouding tussen R-eBus en De Klant is bij uitsluiting Belgisch recht van toepassing.
 
 
   
 
  © 2003 - 2024 R-eBus C&D BV - Disclaimer